Система с гарантиран резултат

В основата на всяка система с гарантиран резултат се намират методики и техники, които предварително са тествани, проверени в условията на вашия бизнес. Те са формализирани, документирани по начин, позволяващ да бъдат успешно използвани в бизнеса ви, независимо от личността на всеки конкретен служител. Вие винаги знаете какъв вероятен резултат ще получавате от всяко свое действие.

Да разгледаме няколко признака на система с гарантиран резултат.

  • Не зависи от човешкия фактор

Добре изградената бизнес система не зависи от човешкия фактор, т.е. тя работи успешно, независимо от конкретни хора, който изпълняват някакви дейности в нея (например по длъжностната си характеристика).

Всеки нов служител може да бъде много лесно и бързо обучен да изпълнява задълженията си с достатъчно добра ефективност.

  • Лесна за разбиране

В тази система всяка една дейност, включена в нея, е описана много ясно и лесно за разбиране от членовете на вашия екип.

Съществуват скриптове (сценарии на отговори и действия), постъпкови инструкции, постъпкови процедури за изпълнение на различните задачи. Един схематичен пример: „Вдигни слушалката след третото позвъняване; отговори с любезен глас : „Добър ден, фирма [еди-коя си], какво обичате?”; попитай клиента за какво се обажда, кой е той, какви проблеми иска да реши, какъв продукт го интересува” и т.н.

Конкретните постъпкови процедури и скриптове зависят от естеството на вашия бизнес и могат да бъдат много сложни.

За някои дейности има определени шаблони. Например шаблони на „студени” писма за клиенти, шаблон на писмо след направена поръчката, шаблон на писмо с искане за плащане, шаблон на писмо с благодарност и т.н.

Още една група стандартни шаблони се отнасят за събиране на статистическа бизнес информация – брой на продажбите, конверсия, среден чек и др. Съществуват много видове различни скриптове, шаблони, постъпкови инструкции и регламенти.

  • Ясни за изпълнение инструкции за персонала

Всяка система съдържа ясни инструкции и регламенти за персонала. Тук не става дума само за длъжностната характеристика, където са описани основните задължения, които трябва да извършва работник на конкретното работно място. Става дума за инструкции и регламенти, описващи как точно той трябва да изпълни своите задължения.

Ако в длъжностната характеристика например пише, че служителят трябва да се свързва с клиенти на фирмата по телефона, в системата за продажбите с отделна инструкция или регламент, трябва да бъде описано как точно трябва да се обади на клиента, какво да каже, какъв отчет след това да представи.

Трябва да имате например определен шаблон на отчет, който вашият търговец попълва и ви предава в края на работния ден. Ако имате отдел „Продажби”, трябва да имате ясни инструкции за това какъв обобщен отчет ви предава в края на работния ден началникът на отдела. И т.н.

  • Всички процеси са формализирани (документирани)

В случая със системата за продажбите, всички шаблони, постъпкови инструкции, скриптове и други неща, които касаят вашите продажби, се събират в един документ, който се нарича „Книга на продажбите”. Това е документ, който изцяло описва вашата система за продажбите.

Защо резултатът на такава система е гарантиран? Защото, например, преди да запишете нещо „Книга на продажбите”, вие трябва да го тествате, да се уверите на практика, че може да бъде прилагано с възможно най-добър ефект.

След като вие тествате във вашия бизнес и записвате в „Книга на продажбите” поредната инструкция за прилагане на някаква техника за покачване на продажбите или някакъв нов шаблон на отчет, или нещо друго, от там нататък вие знаете, че на какъвто служител, работник, търговец, продавач и да предадете тази дейност, той, когато изпълнява това, което му е написано стъпка по стъпка, ще получи гарантиран резултат. Резултатът може би няма да бъде идеален, но ще бъде достатъчно добър за вашия бизнес.

Успех!

Оксана Лалова

Квалифициран бизнес анализатор, експерт в областта на системно развитие на бизнес.

Мислите, че този материал ще бъде интересен на вашите приятели? Споделете го!

Коментар